سقف سنوات تحصیلی

تعداد بازدید:۳۰۵۵

مقررات جدید سنوات ارفاقی دانشجویان شاغل به تحصیل مقاطع مختلف

میزان سنوات قانونی تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجویان ورودی مهرماه 1390 به بعد برابر جدول زیر می باشد:

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

کاردانی

2.5

دکتری پیوسته

8

دکتری ناپیوسته(تخصصی)

6

کارشناسی پیوسته

5

کارشناسی ناپیوسته

3

 

 

کارشناسی ارشد پیوسته

6

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

 

 

 

تبصره : میزان سنوات قانونی دانشجویان ورودی قبل از سال 1390برابر میزان تعیین شده قبلی ( کاردانی 3 سال، کارشناسی پیوسته 6 سال، کارشناسی ارشد پیوسته 8 سال و دکتری ناپیوسته 5 سال) می باشد.