بیوگرافی مدیر دانشجویی

 

 

نام و نام خانوادگی : خانم مهدی نژاد

محل خدمت : حوزه معاونت دانشجویی