اهداف مرکز مشاوره دانشجویی

اهداف مرکز مشاوره دانشجویی به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان دانشگاهیان می باشد . در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از:

1- ارتقاء سطح دانش و بینش روانشناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل ، مشکلات و نیازهای جامعه دانشجویی
2- راهنمایی دانشجو در جهت شناخت صحیح توانائیها و مشکلات خود
3- راهنمایی دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه ، علاقه و حسن انتخاب
4- راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج
5- افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
6- پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی – رفتاری و توسعه بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه و جامعه دانشگاهی
7- ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین کننده روابط استاد ، دانشجو یا کارکنان