سقف سنوات تحصیلی

مقررات جدید سنوات ارفاقی دانشجویان شاغل به تحصیل مقاطع مختلف

میزان سنوات قانونی تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجویان ورودی مهرماه 1390 به بعد برابر جدول زیر می باشد:

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

نام مقطع

میزان سنوات(سال)

کاردانی

2.5

دکتری پیوسته

8

دکتری ناپیوسته(تخصصی)

6

کارشناسی پیوسته

5

کارشناسی ناپیوسته

3

 

 

کارشناسی ارشد پیوسته

6

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

 

 

 

تبصره : میزان سنوات قانونی دانشجویان ورودی قبل از سال 1390برابر میزان تعیین شده قبلی ( کاردانی 3 سال، کارشناسی پیوسته 6 سال، کارشناسی ارشد پیوسته 8 سال و دکتری ناپیوسته 5 سال) می باشد.