مراحل اعلام مفقودی مدرک و صدو المثنی

مدارک لازم جهت صدورگواهینامه و دانشنامه المثنی

1-اعلام کتبی به معاونت محترم دانشجویی

2-تکمیل فرمهای مربوطه پس از اخذ از واحد

3- فیش بانکی :

برای اولین بار : 1000000ریال

برای دومین بار:5000000 ریال

برای صدور ناشی از تغییرات شناسنامه مبلغ 1000000 ریال

به حساب شماره 0104460446004 سیبای بانک ملی صاحب حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

4-تصویر کارت ملی و 1 قطعه عکس