فرآیند امور فارغ التحصیلی

مراحل صدور مدرک فارغ التحصیلی

پس از اطمینان از ثبت کلیه نمرات در کارنامه اخذ فرم تسویه حساب در 3 نسخه از سایت واحد

تائید فارغ التحصیلی در فرم مذکور توسط کارشناس محترم گروه آموزشی

اخذ امضا و مهر ردیفهای موجود در فرم به ترتیب شماره1الی12 (امضا و مهر ردیفهای 1-کتابخانه، 2-سایت،4 -آموزش،5-امورمالی از دانشکده مربوطه و سایر ردیفها از ساختمان ستادی واقع در قلهک)

چنانچه فاقد کارت پایان خدمت می باشید بعد از اخذ کلیه امضاهای 12گانه فرم تسویه حساب به امورمشمولین واحد واقع در ساختمان ستادی مراجعه نمائید.

 

/دانلود فرم تسویه حساب جهت فارغ التحصیلی کلیه مقاطع -.pdf